نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- صفحه اصلی
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


- بدین وسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند شماره شاپای اعلام شده توسط مرکز ملی شاپا ( ISSN ) برای مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 6336-2538(ISSN 2538-6336) می باشد.

- نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به مجله مهندسی اکوسیستم بیابان، براساس ابلاغیه وزارت علوم و مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، این نشریه پس از طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه و قبل از ارسال به داوران مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) بابت داوری دریافت خواهد نمود. ضمنا پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه­ های چاپ مبلغ 2500000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد شد.

- با احترام به اطلاع می رساند مجله اکوسیستم بیابان طی نامه شماره ۳/۱۸/۱۲۷۹۸۳ مورخ ۳۰/ ۰۶/ ۹۴ دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه علمی - پژوهشی شناخته شده است.


نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.38.26.fa
برگشت به اصل مطلب